Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trường THPT Hà Huy Tập là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thông báo

Bản quyền © Trường THPT Hà Huy Tập

nxthu.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn