Thông tin liên hệ:

- Hiệu trưởng: Nguyễn Xuân Thu

- ĐT: 0335 719 787

- Mail: nxthu.c3hhtap@khanhhoa.edu.vn