Trường THPT Hà Huy Tập, Nha Trang - Báo cáo tự đánh giá

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG

 Ngày 29/8/1977, Ty Giáo dục tỉnh Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hòa) đã ký quyết định số 843-QĐ/GDTC tách cấp 2 của trường cấp 2, 3 Hà Huy Tập ra khỏi trường và đổi tên thành trường Phổ thông cấp III Hà Huy Tập, trường vinh dự mang tên cố Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA

TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP

 

 

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

 

DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Chữ ký

1

Nguyễn Xuân Thu

Hiệu trưởng

Chủ tịch

 

2

Phan Thị Ngọc Trâm

Phó Hiệu trưởng

Phó chủ tịch

 

3

Nguyễn Thanh Tuấn

Phó Hiệu trưởng

Phó chủ tịch

 

4

Nguyễn Trần Thông

Thư ký Hội đồng

Thư ký

 

5

Lê Thị Phương Tâm

Chủ tịch Công đoàn

Ủy viên

 

6

Phan Thị Ngọc Trinh

Tổ trưởng Tổ Ngữ văn

Ủy viên

 

7

Lê Hoàng Thảo

Tổ trưởng Tổ Toán

Ủy viên

 

8

Nguyễn Thị Phương

Tổ trưởng Tổ Lý - Tin

Ủy viên

 

9

Nguyễn Thị Phương Dung

Tổ trưởng Tổ Hóa - Sinh

Ủy viên

 

10

Nguyễn Thị Khánh

Tổ trưởng Tổ Sử - Địa

Ủy viên

 

11

Đặng Hồng Vân

Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh

Ủy viên

 

12

Nguyễn Thanh Sơn

Tổ trưởng Tổ TD - QP

Ủy viên

 

13

Đoàn Thị Thanh Hà

Tổ trưởng Tổ Văn phòng

Ủy viên

 

14

Cao Thị Khánh Vân

Thanh tra nhân dân

Ủy viên

 

15

Trần Đình Tuấn

Bí thư Đoàn trường

Ủy viên

 

 

MỤC LỤC

NỘI DUNG

Trang

Mục lục

1

Danh mục các chữ viết tắt

4

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá

5

Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU

7

Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ

12

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

12

   II. TỰ ĐÁNH GIÁ

14

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

14

Tiêu chí 1

14

Tiêu chí 2

15

Tiêu chí 3

16

Tiêu chí 4

16

Tiêu chí 5

18

Tiêu chí 6

19

Tiêu chí 7

20

Tiêu chí 8

21

Tiêu chí 9

21

Tiêu chí 10

22

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

24

Tiêu chí 1

24

Tiêu chí 2

25

Tiêu chí 3

26

Tiêu chí 4

27

Tiêu chí 5

28

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

30

Tiêu chí 1

31

Tiêu chí 2

31

Tiêu chí 3

32

Tiêu chí 4

33

Tiêu chí 5

34

Tiêu chí 6

35

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

37

Tiêu chí 1

37

Tiêu chí 2

39

Tiêu chí 3